Ballstorps kyrkoruin restaurerades i början av 1960-talet.

Ballstorpsbon J.A. Johansson gjorde egna grävningar under åren 1902-1906. Då hade det inre av ruinen frilagts, liksom resterna av västmuren.

1960-1961 leddes utgrävningen av landsantikvarie Gunnar Ullenius, för medel från Kvänums hembygdskrets.

Framför ruinen reste Johan på Stommen minnesstenar över sig själv och sin familj, varav en pryddes med runinskrift! Dessa stenar har nu flyttats till Ballstorps fornstuga, och i stället har den vid fornstugan resta runstenen placerats på kyrkogården.

Kyrkan har varit 11,5 m lång och 6,5 m bred. Formatet litet!

Rakslutet kor. Kyrkan vilar på en sockel av 0,4-1,9 m stora stenhällar. Korets stenmaterial är mer noggrant utvalt.

Ingången är belägen i sydmurens västra del.

Utefter långhusets långväggar påträffades stensocklar till utmed väggarna uppmurade långbänkar.

Ett extra altare har funnits.

Enligt uppgift har vid J.A. Johanssons grävningar framkommit ett fragment av en liljesten samt delar av en dopfunt.

Kyrkan är troligen byggd på 1100-talet.

En friluftsgudstjänst firades vid den nyrestaurerade kyrkoruinen 18 juni 1961.