Sjötorps säteri i Larvs socken.

Sjötorp var det mest betydande säteriet i Larvs socken. Sjötorp har ägts och bebotts av ett flertal adliga ätter, men herrgården har kanske främst blivit förknippad med ätten Kafle, vars medlemmar residerade här under åtskilliga decennier.

Gården är och synes alltid ha varit väl avskilt från bondebebyggelsen runt omkring.

Sjötorp nämns första gången i ett brev från 1453 (Samma år som turkarna intog Konstantinopel och Karl Knutsson var svensk kung!). Enligt detta brev ingick Sjötorp bland de gårdar, som en man vid namn Nanne Kerlingh gav sin hustru Kristine Christiernsdotter i morgongåva.

I folktraditionen har Sjötorp blivit nära förknippat med 1529 års Västgötauppror på Larvs hed. Gården skall då ha ägts av väpnaren och häradshövdingen Matts Kafle, vilken hade Hallanda(i Broddarps socken) och Röl (i Bredareds socken) som sätesgårdar. Vid den misslyckade resningen, synes Matts Kafle ha intagit en mellanställning, med kluven lojalitet. Enligt sägnen brändes Sjötorp av upprorsledaren Ture Jönssons folk.

Matts sonsonson Matts, död 1638, begraven i Larvs kyrka har en stor gravsten, med relieffigur, bevarad.

Den 21 juli 1685 besöker Karl XI Sjötorp, då han övar Västgöta kavalleri.

Kavlarna regerar på Sjötorp under 1500- och 1600-talen.

Mellan 1732 och 1751 innehades Sjötorp av Fredrik Cremer och Johan Ridderbielke, som var gifta med döttrar till den siste manlige av ätten Kafle, Hans Kafle död 1732.

1751 såldes Sjötorp till Ottiliana Vellingk, änka efter riksrådet Sven Lagerberg.

1798 köptes Sjötorp av Leonard Gyllenhaal, ägare till säteriet Höberg i Norra Vånga socken.

1837 sålde Gyllenhaal Sjötorp till kaptenen Carl Erik Drakenberg.

Från Drakenberg övergick Sjötorp 1858 till Carl Emil Noring. Under dennes långa tid som ägare till Sjötorp fram till 1911, blev Valebergs by i sin helhet knuten till Sjötorp.

1911 såldes Sjötorp till E.J. Johnsson, som lät Valebergsbönderna friköpa sina hemman.

1924 inköptes Sjötorp av Erland Gustavsson, vilken efterföljdes av sonen Gunnar och sonsonen, nuvarande ägaren, Carl-Erik Gustafsson.

Bebyggelsen på Sjötorp bär alltjämnt omisskännlig herrgårdsprägel, något som även gäller gårdsmiljön i stort.

Bottenvåningen på huvudbyggnaden förefaller ha tillkommit under senare delen av 1600-talet eller första hälften av 1700-talet. Övervåningen är uppförd under slutet av 1700-talet i nyklassicistisk stil.

Framfartsvägen till Sjötorp utgöres av en lång, rak allé, med dubbla trädrader.

Vid pennan: Per Gustavsson

——————————————————————————–