Det är en fornlämning som ligger i Västerbitterna socken, södra delen av Vara kommun, vid landsväg till Lekåsa och Bitterna. Platsen är en okänd miljö på en moränås som har vall runt sig. Enligt riksantikvarieämbetets analys kan det vara en äldre fornborg, eller annan befästning eller eventuellt boplatsanläggning. Lägesbeskrivning, RAÄ NR 34. Storleken är cirka 1 hektar, planlösningen har en form som en U-form.

Aktuell i år igen miljöns ska få besök av arkeologer och Vedumsortens hembygdsförening som skall undersöka dess historia med utgrävning.

Karta